Polityka prywatności / Privacy policy

Informacje ogólne

 1. Administratorem Witryny znajdującej się pod adresem https://abdulzanzibar.com jest Abdulkharimu Amlani Seki, zamieszkały w Dole, Zanzibar.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego DidHost., funkcjonującego pod adresem www.didwear.pl.

Informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Witryny.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Witryny reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Witryny. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnianie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika w Witrynie.

Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
 2. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Witryny.


General information

 1. The administrator of the Website located at https://abdulzanzibar.com is Abdulkharimu Amlani Seki, residing in Dole, Zanzibar.
 2. The website obtains information about Users and their behavior in the following way:
  • By saving cookies in end devices (so-called „cookies”),
  • By collecting web server logs by the hosting operator DidHost., Operating at www.didwear.pl.

Information about cookies

 1. The website uses cookies.
 2. Cookies are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User’s end device and are intended for using the Website’s pages. Cookies usually contain the name of the website they come from, the storage time on the end device and a unique number.
 3. The entity placing cookies on the Website User’s end device and accessing them is the Website operator.
 4. Cookies are used for the following purposes:
  • creating statistics that help to understand how Website Users use websites, which allows improving their structure and content;
  • determining the User’s profile in order to display him matched materials in advertising networks, in particular the Google network.
 5. The Website uses two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies . Session cookies are temporary files that are stored on the User’s end device until they leave the website or turn off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User’s end device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User.
 6. Software for browsing websites (web browser) usually allows cookies to be stored on the User’s end device by default. Website users can change the settings in this regard. The web browser allows you to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies. Detailed information on this subject can be found in the help or documentation of the web browser.
 7. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website pages.
 8. Cookies placed on the Website User’s end device may also be used by advertisers and partners cooperating with the Website administrator.
 9. We recommend that you read the privacy protection policies of these companies to learn about the rules of using cookies used in statistics: Google Analytics Privacy Policy .
 10. Cookies may be used by advertising networks, in particular the Google network, to display advertisements tailored to the manner in which the User uses the Website. For this purpose, they may keep information about the User’s navigation path or the time spent on a given page.
 11. In terms of information about the User’s preferences collected by the Google advertising network, the User can view and edit the information resulting from cookies using the tool .

Server logs

 1. Information about some of the Users' behaviors is logged in the server layer. These data are used only to administer the website and to ensure the most efficient service of the hosting services provided.
 2. The browsed resources are identified by URL addresses. In addition, the following may be saved:
  • time of the inquiry,
  • time of sending the answer,
  • name of the client’s station – identification carried out by the HTTPS protocol,
  • information about errors that occurred during the execution of HTTPS transactions,
  • URL address of the page previously visited by the User ( referrer link ) – if the Website was accessed via a link,
  • information about the user’s browser,
  • information about the IP address.
 3. The above data is not associated with specific people browsing the website.
 4. The above data is used only for server administration purposes.

Data sharing

 1. The data is made available to external entities only within the limits permitted by law.
 2. We monitor user information using the Google Analytics tool that records the User’s behavior on the Website.

Managing cookies

 1. If the User does not want to receive cookies, he may change the browser settings.
 2. We reserve that disabling cookies necessary for authentication processes, security, maintaining User preferences may make it difficult, and in extreme cases may prevent the use of the Website.